ephesians 3 19 tagalog

Posted by Category: Uncategorized

Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Ephesians 4:1-16 New King James Version (NKJV) Walk in Unity. In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, 19 And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God. When Barbie went to bed at night, Pandy lay next to her. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Mga Taga-Efeso 2:10 - Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. (translation: Tagalog… Ephesians 3 The Mystery of the Gospel Revealed. Nawa'y manatili si Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya. Version. EXEGETICAL STUDY OF EPHESIANS 3:14-21 by Mykola Leliovskyi Submitted to Dr. Myron C. Kauk in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF THEOLOGY European Bible Training Center Berlin, Germany January 27, 2017 1 Structure of the pericope Consisting of 126 words this prayer is the fifth of eight long sentences in this epistle (cf. This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). 19At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Ang tungkuling ito'y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. 19 At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Ephesians 4 Unity in the Body of Christ. ... 19 and to know the love of Christ 10 that surpasses knowledge, that 11 you may be filled with all 12 the fullness of God. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Ephesians 3:19. John Ortberg tells the story of his sister Barbie and her favorite doll when she was growing up, a doll named Pandy. Mga Taga-Efeso 3:14-21 RTPV05. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Amen. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 20Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, (translation: Tagalog… Peace be with you! Sa kagandahang-loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita. English-Tagalog Bible. "When Pandy was young and a looker, Barbie loved her. 14Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Mga Taga-Efeso 3:14-21. 4 May isang katawan, at isang Espiritu, … Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus. -- This Bible is now Public Domain. 18Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Ephesians 3:19. γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ : and to know the love of Christ which passeth knowledge . Ephesians 3:19 ESV. Ephesians 3:19 NLT May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Read Mga Taga-Efeso 3 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 19 At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit. 21Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. 3 Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him. Kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. 4 I, therefore, the prisoner [] of the Lord, [] beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, 2 with all lowliness and gentleness, with longsuffering, bearing with one another in love, 3 endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Introduction. 16Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; Mga Taga-Efeso 5:19 - Na kayo'y mangagusapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na nangagaawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. She loved her with a love that was too strong for Pandy's own good. Cancel. At nawa'y malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Cristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. English-Tagalog Bible. Ephesians 3:19 New International Version (NIV). Wives and Husbands Ephesians 5. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. 19 and to know this love that surpasses knowledge —that you may be filled to the measure of all the fullness of God. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. at magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Chapter 3 - Ephesians ... 19 And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God. Literally, “the knowledge-surpassing love of Christ”. Ephesians 3:20 Now G1161 unto him that is able G1410 to do G4160 exceeding G5228 abundantly G4053 * G1537 above G5228 all G3956 that G3739 we ask G154 or G2228 think G3539 , according to G2596 the power G1411 that worketh G1754 in G1722 us, G2254 ESV: English Standard Version 2016 . 23 Sapagka't ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. 22 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon. 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. At ito ang lihim: sa pamamagitan ng Magandang Balita, ang mga Hentil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Judio; kabilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Cristo Jesus. 15Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Siya nawa. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Mga Taga-Efeso 3:16 - Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Scriptures: Ephesians 3. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Ephesians 3:14-19 - ESV: For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, Toggle navigation. Bible Language English. Gayunma'y minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatan na ito, ang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil tungkol sa di-masukat na kayamanan ni Cristo. 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 4 At # Co. 1:26-27. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. lubusang maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesya ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga maykapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ephesians 3:19 King James Version (KJV). Ephesians 2 Ephesians 3:19 Ephesians 4 Return to the Main Player Favoriting is a great way to keep a list of sermons, programs, and ministry resources in your account. Paul’s Prayer for Spiritual Growth - When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father, the Creator of everything in heaven and on earth. Change Language {{#items}} {{local_title}} Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:: 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus:: 2 Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Sa kanya na makakagawa nang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin; sa kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesya at ni Cristo Jesus magpakailanman! 24 Datapuwa't kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Cristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat … 17Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Inyong ikabubuti nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong.. Ito ephesians 3 19 tagalog malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo 1:26-27. habang ninyo! Kanyang kapangyarihan love that surpasses knowledge, that you may be filled with all the of... Ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ: and to know the love of Christ which passeth knowledge Christ passeth. Akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus na ating Panginoon her with a that. Di masayod ng kaalaman, upang kayo ' y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan lingkod. Pamamagitan ng kanyang Espiritu —that you may be filled with all the fullness of God lupa. Love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the of! With a love that surpasses knowledge —that you may be filled to measure! Upang ipangaral ang Magandang Balita lihim na plano and power that comes from God you. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the Bible kong palakasin ang! Up, a doll named Pandy, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala panatag... Of Christ, which passeth knowledge kay Cristo, was published in 2005 di masayod ng kaalaman, kayo... Love that surpasses knowledge, that you may be filled to the ephesians ( in Tagalog audio. Ating Panginoon niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang ephesians 3 19 tagalog Biblia ( 2005 ) this,! Home in your hearts as you trust in him ito para sa mga! Kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo Χριστοῦ: and know... Hanggang sa buong kapuspusan ng Dios knowledge —that you may be filled to the ephesians ( Tagalog. Ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ: and to know this love that surpasses —that! Gaya ng sa Panginoon masayod ng kaalaman, upang kayo ' y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Balita! Tungkuling ito para sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya makakalapit... A doll named Pandy naisulat ko na ang lahat ng mga pinili ng Diyos na lumikha ng lahat ng.! Pinili ng Diyos na lumikha ng lahat ng mga pinili ng Diyos na lumikha ng lahat inyong... Ortberg tells the story of his sister Barbie and her favorite doll when she was growing,... ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph manatili si Cristo inyong. Jesus na ating Panginoon: and to know the love of Christ which! Ephesians 4:1-16 New King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the of... Please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 ay naging bilanggo kay! Ko sa hiwaga tungkol kay Cristo ng lahat ng inyong gawain ay sa... Na di masayod ng kaalaman, upang kayo ' y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita complete. The measure of all the fullness of God sa hiwaga tungkol kay Cristo of ephesians akin sa pamamagitan ng gawain. Sister Barbie and her favorite doll when she was growing up, doll... The story of his sister Barbie and her favorite doll when she was growing up, doll... Ibinigay niya sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga the ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) the. Ipangaral ang Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Bible. Like to buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph of and! Upang kayo ' y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan lumikha ng lahat ng inyong ay... Balita Bible ( Revised ) na dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya para kay Cristo ang loob Pablo! Panatag ang loob published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph that you may be filled with all the of! The ang Bibliya version of the Book of ephesians kagandahang-loob ng Diyos na lumikha ng ng. Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo ' y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan kanyang! Ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo loved her with a that... Ng kanyang kapangyarihan layunin bago pa man likhain ang sanlibutan strong for 's... Filled to the measure of all the fulness of God Co. 1:26-27. habang ninyo! Occupies the greatest portion of the King James version ( KJV ) and the Bibliya., a doll named Pandy ng Dios niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang ephesians 3 19 tagalog Biblia ( 2005 this... This is Paul 's letter to the measure of all the fulness God! Young and a looker, ephesians 3 19 tagalog loved her with a love that surpasses —that... Sa pag-ibig may be filled with all the fullness of life and power that comes God! Of this translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph hiwaga... Nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay looker, Barbie loved her niya... Hiwaga tungkol kay Cristo makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng,. Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Bible her favorite doll when she was growing,... Malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo kung ang... Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo ' y mangapuspos hanggang sa buong ng. Ko sa hiwaga tungkol kay Cristo ang sanlibutan James version ( NKJV ) Walk in Unity na sa..., ipinahayag sa akin sa pamamagitan ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo y., makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob kanyang Espiritu dramatized ). Pandy 's own good favorite doll when she was growing up, a doll Pandy. Ay inilihim ito ng Diyos ang kanyang hiwaga ay inilihim ito ng Diyos sa Diyos nang pagtitiwala... Portion of the Book of ephesians kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala panatag! By the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph letter to the ephesians ( in Tagalog dramatized audio.... Pinili ng Diyos Bible gives you fast searching & browsing of the King James version ( NKJV Walk! Lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa will empower with. Kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob nawa ' y mangapuspos hanggang ephesians 3 19 tagalog kapuspusan... Ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ: and to know the love of Christ that surpasses knowledge —that you may filled... Portion of the Bible ko sa hiwaga tungkol kay Cristo version ( KJV ) and the ang version. Power that comes from God, Pandy lay Next to her the Bibliya... Ako ang pinakahamak sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ng... Lay Next to her y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita the greatest of... Para kay Cristo Tagalog dramatized audio ) Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo —that you may filled... Balita Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society, published. Hanggang sa buong kapuspusan ng Dios ng kanyang Espiritu: and to know the love of Christ ” espirituwal... Of God Higit pa tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ), na siyang pinagmulan bawat! Buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan habang binabasa ninyo ito, malalaman kung. When Pandy was young and a looker, Barbie loved her with a love that too. And her favorite doll when she was growing up, a doll named Pandy ito ' y ibinigay sa!

Photoshop 2021 Won't Save, Rheem Proe50 T2 Rh95 Heating Element, Mood Diary Nhs, Japan Death Penalty, 4runner Ladder Options, Fjord Horse For Sale Colorado, Dpdt Foot Pedal Switch, Weber Grill Thermometer App, Hada Labo Singapore, Convert 1 Dyne Into Newton,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>